Etisk handel Norge

218 millioner barn fortjener bedre

Gang Norges befolkning med 46 og du nærmer deg det totale antall barnearbeidere mellom fem og 17 år i utviklingsland. 218 millioner fattige barn risikerer å bli fratatt muligheter til en bedre framtid ved at arbeid erstatter grunnleggende skolegang. Å bekjempe barnearbeid i norske bedrifter, organisasjoner og kommuners leverandørkjeder er ett av IEHs kjerneområder.

12. juni 2008 blir bekjempelse av barnearbeid markert for 7. gang av den internasjonale fagorganisasjonen (ILO).  Årets tema er utdanning.

ILO anslår at 165 millioner barn mellom fem og 14 år er i arbeid. Dersom man inkluderer ungdom mellom 15 og 17 år, stiger anslaget til 218 millioner. Mange har svært lange arbeidsdager og jobber ofte under farlige arbeidsforhold. I tillegg kommer etter alt å dømme store mørketall.

Hvor skjer barnearbeid?
Der det er fattigdom, finnes også barnearbeid. Av de 218 millioner barnearbeiderne mellom fem og 17 år anslår ILO at 122,3 millioner er å finne i Asia. Til sammenlikning er estimatet for Afrika sør for Sahara 49,3 og for Latin-Amerika og Karibia 5,7 millioner.

Hvilke sektorer som er høyrisikosoner for barnearbeid, varierer mellom by og land.I urbane områder jobber de fleste av barnearbeiderne ifølge ILOs ferske tall i handels- og tjenestesektorer, og noe færre i klesindustri og som bygningsarbeidere. På bygda jobber de fleste i jordbruk, og mange også som hushjelper eller tjenere.

Barnearbeid har i en årrekke vært et veldokumentert fenomen i enkelte land og sektorer, for eksempel i tekstilproduksjon i India og plantasjearbeid i flere afrikanske og latinamerikanske land. Kina har ikke vært overrepresentert på det som finnes av statistikk. Dette kan skyldes underrapportering, men en serie rapporter IEH har registrert det siste året antyder økt bruk av barnearbeid i Kina. Dette gjelder særlig Guangdong-provinsen ved Sørkinahavet, der den største andelen av Kinas eksportrettede industri finnes. Store deler av norsk import fra Kina kommer fra denne provinsen.

Hva er barnearbeid?
I vid forstand inkluderer barnearbeid alt fra fireåringer bundet til teppevever til 17-åringer som hjelper til på familiedrevne gårdsbruk.

IEH mener at barn har rett til å jobbe, men ikke på bekostning av pliktig skolegang. I tråd med internasjonale FN- og ILO-konvensjoner skal ikke barn under 18 år utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare. Barn under 15 år (14 eller 16 i noen land) skal heller ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres utdanning. IEHs prinsipperklæring fastsetter at nyrekruttering av barnearbeidere i strid med disse bestemmelsene, er uakseptabelt. Dersom våre medlemmer allerede har slike former for barnearbeid hos sine leverandører, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal også legges til rette for at barna som blir rammet av slike endringer får mulighet til livsopphold og utdanning til barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

Hva bør man gjøre når barnearbeid oppdages?
Barnearbeid er uløselig knyttet til fattigdom, og vil forekomme i land med svært lave produksjonskostnader. IEHs mantra når brudd på arbeidstakerrettigheter oppdages, inkludert barnearbeid, er at boikott eller uttrekk skal være siste utvei.

En bedrift, organisasjon eller kommune som oppdager barnearbeid i strid med ovennevnte grunnleggende internasjonale bestemmelser, bør utarbeide en plan for utfasing av barnearbeid. Dette bør skje i samarbeid med en lokal organisasjon, med kompetanse på barnearbeid så vel som lokal kulturkunnskap. Derfor har IEH, som nøytral flerpartsorganisasjon, bidratt til å bygge opp et omfattende kontaktnettverk i viktige produsentland for norske importører. Å finne de rette samarbeidspartnere er ikke gjort i en håndvending. Slike organisasjoner eller nøkkelpersoner vil gjerne være svært skeptiske dersom en vestlig bedrift kommer for å rådføre seg, eksempelvis om barnearbeid. IEHs medlemmer får ved behov tilgang til våre lokale nettverksressurser. Da fungerer IEH  gjerne som en døråpner, i den forstand at IEH kan formidle videre hvordan forpliktende medlemskap til forbedringer i leverandørkjeder inngir tillit til reell endringsvilje hos våre medlemmer.

IEH bidrar for tiden dessuten i to internasjonale høringsprosesser om konkret håndtering av barnearbeid i bedrifters leverandørkjeder.

Å bli rammet av avsløringer om barnearbeid i leverandørkjeder kan være katastrofalt for en bedrifts omdømme, og på sikt inntjening. IEH ønsker å bekjempe barnearbeid, men understreker at frykt for tap av omdømme ikke bør resultere i at aldersgrenser i fabrikker blir satt for høyt. En nyere studie om samfunnsansvar i leverandørkjeder viser at bedrifter som hever aldersgrensen på en slik måte kan bidra til økt arbeidsløshet blant ”unge voksne” – ungdomsarbeidere. Det er svært lite hensiktsmessig i land med små utdanningsmuligheter og store behov for inntjening.

Kan det å investere i bekjempelse av barnearbeid være å tjene penger?
Mens IEH arbeider med samfunnsansvar i leverandørkjeder, jobber Norges Bank kapitalforvaltning (NBIM) med å stille etiske krav til selskaper Statens pensjonsfond-Utland er investert i. Deres bærende argument er at forretningsvirksomhet som skader barns rettigheter og helse, også skader markedssystemet ved at det utfordrer systemets legitimitet.

Når NBIM stiller krav til selskaper understreker de også at dårlige utdanningsmuligheter og sviktende helseforhold fra en investors ståsted bidrar til et svakt og lite bærekraftig grunnlag for fremtidig produksjon og sysselsetting. I tillegg kommer risiko for sosial uro i berørte markeder, hvilket igjen vil kunne påvirke verdiutviklingen for en investor negativt. Å bekjempe og redusere barnearbeid er med andre ord noe hele verdikjeden kan tjene på i et langsiktig perspektiv.

I forbindelse med den internasjonale barnearbeidsdagen har den internasjonale fagorganisasjonen ITUC (International Trade Union Confederation) utarbeidet en handlingsplan for bekjempelse av barnearbeid. Last ned guiden her (ekstern lenke).

Kilder: ETI, ILO, NBIM, Vanguard