Etisk handel Norge

Om barnearbeid og boikott

Motekjeden Primark har satt britiske sinn i kok i sommer. Årsaken er ikke primært at barnearbeid er avdekket i leverandørkjeden, men at Primark har valgt å avslutte samarbeidet med tre leverandører i kjølvannet av avsløringene, og dermed fjernet barnas inntektsgrunnlag. Hvor går grensen for når barnearbeid er "greit"?

For at det skal være klart: IEH arbeider for å bekjempe barnearbeid. Men barnearbeid er uløselig knyttet til både fattigdom og dårlig styresett. Å tro at barnearbeid ikke skal forekomme i en verden der mat og materielle ressurser er svært skjevt fordelt, både innad i og mellom land, er lite realistisk.

Problemet Primark sto overfor viser et sentralt dilemma i global handel og produksjon. Dette gjelder ikke bare gjelder kles- og tekstilbransjen. Det har for eksempel Telenor fått erfare her i Norge. Hva bør en produsent eller importør gjøre når barnearbeid blir avdekket i leverandørkjeden?

Storbritannia er kjent for å ligge langt framme i både forbrukerbevissthet og politisk nytenking rundt næringslivsetikk og samfunnsansvar. Selskapet Primark masseproduserer billigmote og selger blant annet varene på Oxford Street i London.

Primark kommuniserer til sine kunder og andre interessenter at etisk handel er høyt prioritert. I tråd med forventninger i hjemmemarkedet, fronter selskapet sine etiske retningslinjer på nettet. En av klausulene i retningslinjene er å unngå barnearbeid.

Da beskyldninger om barnearbeid hos leverandører i India dukket opp i en BBC-dokumentar i midten av juni 2008, handlet imidlertid den ellers så moteriktige bedriften på tvers av fremvoksende normer og trender blant foregangsbedrifter innenfor samfunnsansvar.

Hvordan imøtekomme barnearbeid?
Stikkordene er langsiktig og konkrete forbedringstiltak, med lokal forankring. Når barnearbeid oppdages hos våre medlemmers leverandører eller underleverandører, mener IEH at det å si opp kontrakter med disse leverandørene bør være aller siste utvei. Det vil si dersom man anser det som helt usannsynlig at samarbeid om utfasing, samt konkret forbedringsarbeid og dialog med leverandørene vil føre fram.

Konkret forbedringsarbeid er ikke ensbetydende med kontroll utført av eksterne konsulentselskaper. Snarere tvert i mot. For at slikt konkret forbedringsarbeid skal fungere hensiktsmessig, kreves mer enn å fjerne symptomer på kort sikt. Det innebærer analyse av situasjonen, identifisering av håndfaste tiltak, kontroll/overvåking og gjensidig kompetansebygging i samarbeid mellom produsenten, leverandøren og uavhengige parter med lokal forankring. Derfor er IEH tilknyttet et lokalt og verdensomspennende lokalt ressursnettverk som våre medlemmer kan dra nytte av.

Panisk PR-handling?
Primark valgte i stedet en ”gammeldags” – i etisk handels nyere historie – løsning. Selskapet kuttet ut de nevnte leverandørene. Dette har fått kritiske røster til å påpeke at Primark fremstår som om de handlet i panikk, og prioriterte PR framfor barnearbeidernes ve og vel.

I en pressemelding forklarer Primark at de følte seg ført bak lyset av leverandørene. Å kunne ha tillit til leverandørene er selvsagt svært viktig i forretningsmessige relasjoner.

Ifølge Primark kom opplysningene i BBC-dokumentaren om barnearbeid hos underleverandører overraskende på selskapet. Leverandører skal altså ha utkontraktert deler av arbeidet til tredjeparter, inkludert barn, uten å ha orientert Primark om dette.

Primark understreker også at de sjelden tyr til så alvorlige sanksjoner mot leverandører som å bryte kontrakter, og at den overordnede policyen er å samarbeide med leverandører om konkrete forbedringer. Primark vil imidlertid ”ikke tolerere en relasjon som ikke er basert på tillit og åpenhet”.

Den kjente kleskjeden GAP var gjennom en tilsvarende avsløring i fjor. Her kan du lese hvordan GAP har håndtert "skandalen" (ekstern lenke). Til tross for at både Primark og GAP er medlemmer i IEHs søsterorganisasjon Ethical Trading Initiative (ETI), reagerte de to selskapsledelsene svært ulikt.

Avviser at arbeidere betaler for lavprismote
At normal innkjøpspraksis, altså å få det beste og billigste anbudet i havn, i ekstreme tilfeller kan føre til et overdrevent press på mennesker og miljø i leverandørkjeder er både logisk og veldokumentert. Primark tilbakeviser imidlertid beskyldninger om at butikkenes ekstremt lave klespriser skyldes manglende prioritering av blant annet arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden. Selv hevder Primark at det er enkel design, store bestillinger og lav profitt per plagg til Primark som gjør klærne så billige.

IEH har ikke kjennskap til Primarks relasjoner til de nevnte leverandørene. Som nevnt anbefaler IEH bare å avslutte samarbeid med leverandører grunnet barnearbeid i tilfeller der konkret forbedringsarbeid etter alt å dømme ikke vil føre frem. Enten barna mister jobben, eller leverandøren finner nye kunder å produsere til, forsvinner imidlertid ikke barnearbeid som fenomen. Risikoen for at Primark møter på barnearbeid hos nye leverandører når de oppsagte fabrikkenes varer skal produseres av andre, er relativt høy. Konkret og langsiktig forbedringsarbeid kan imidlertid gi vinn-vinn resultater både for Primark og barna på fabrikken.

Hva skal barnearbeidere aldri gjøre?
Internasjonalt aksepterte standarder for barnearbeid er for eksempel FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjoner nr 138, 182 og 79 og ILO anbefaling nummer 146. I henhold til disse skal:

  • Barn under 18 år ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid.
  • Barn under 15 år (14 eller 16 år i visse land) ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres utdanning.

IEH mener at nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte konvensjoner er uakseptabelt. Dersom det allerede foregår slikt barnearbeid hos våre medlemmer, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

At utdanning er nøkkelfaktor nummer én i bekjempelse av barnearbeid, var hovedbudskapet ved verdens dag for bekjempelse av barnearbeid 12. juni i år.

Illustrasjonfoto av indisk barnearbeider i tekstilindustrien på www.etiskhandel.no fra Everystockphoto.com. Bildet er ikke relatert til Primark-leverandørene.