Initiativ for etisk handel

Produkt- og sertifiseringsordninger

Her finner du sentrale produkt- og sertifiseringsordninger som viser hvordan bedrifter kan arbeide prosessorientert for å oppnå bedre arbeidsforhold i sin egen leverandørkjede.

Initiativ for etisk handel (IEH) hjelper og rådgir bedrifter til hvordan arbeide prosessorientert for å oppnå bedre arbeidsforhold i sin egen leverandørkjede. Dette er tett forbundet med hensynet til miljøforvaltning utenfor produksjonsstedet, dyrehelse, klimaeffekter og  anti-korrupsjon. Nedenfor finner du en kort liste med pekere til bransjeinitiativer, produktmerkeordninger og generelle rammeverk for næringslivets samfunnsansvar som kan hjelpe deg videre i arbeidet med disse spørsmålene.

Produktmerkeordninger

For en del produkter er det utviklet merkeordninger som forteller forbrukeren at merkeutstederen garanterer for at produktet tilfredsstiller visse krav. De mest kjente i Norge er Svanemerket og EU-blomsten når det gjelder miljøkrav, og Utz Certified og Fairtrade når det gjelder sosiale krav. Gå til oversikter over ulike merkeordninger:

 
ISO - standarder

ISO26000 er en veiledende standard for bedrifters arbeid med samfunnsansvar. ISO 14000 er en serie standarder som beskriver hvordan bedrifter kan jobbe for å redusere utslipp til luft, vann og land. Les mer om ISO-standarder her


Bransjeinitiativer

En rekke bransjer har startet felles, internasjonale samarbeid for å bidra til en mer ansvarlig praksis innen bransjen. Bransjeinitiativene tar for seg både generelle utfordringer knyttet til næringslivets samfunnsansvar, og særlige problemstillinger som bransjen står overfor. Ta kontakt med din bransjeorganisasjon i Norge for å få oppdatert informasjon om hva som   er iverksatt innenfor din bransje.


Anti-korrupsjon

Norsk lov forbyr korrupsjon, og korrupt praksis er forbudt for norske statsborgere, uavhengig av om det skjer i Norge eller i utlandet. Transparency International er et ressurssenter for anti-korrupsjonsarbeid både i Norge og internasjonalt. NHO utarbeidet veilederen «… over streken?» som gir råd om praktisk anti-korrupsjonsarbeid i bedrifter. Les mer om NHO sin veileder.


FN

Global Compact er FNs initiativ for arbeid med næringsli­vets samfunnsansvar. Her kan bedrifter melde seg inn og forplikte seg til å støtte FNs arbeid for fremme av mennes­kerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og anti-korrupsjon.

 

OECD

OECDs retningslinjer for bedrifter som opererer internasjonalt er prin­sipper for ansvarlig forretningsdrift som alle OECD-lands regjeringer har forpliktet seg til å fremme. I hvert land er det dessuten etablert et klageorgan, som mottar og behand­ler påstander om bedrifters brudd på retningslinjene. Det norske kontaktpunktet har fått inn og behandlet flere klagesaker om påstander om norske bedrifters brudd på retningslinjene.


Som medlem i IEH får du tilgang på langt flere ressurser og verktøy enn de du finner her, i tilegg til kontinuerlig rådgivning og oppfølging i ditt arbeid med etisk handel. IEH er også en fin arena for nettverk og en nyttig møteplass. Vi tilbyr blant annet kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler og bli medlem i IEH!

For IEH-medlemmer: Logg inn på medlemssider.