Initiativ for etisk handel

Ta riktig risiko

Næringslivet opererer i et stadig mer globalt, komplekst og krevende risikomiljø og samfunnet viser en nulltoleranse for feiltrinn og ulykker.

Samtidig som vi gjør mer enn noen gang tidligere i historien, stilles det stadig strengere krav. Krav fra forbrukere, politikk og media til at bedrifter driver sin virksomhet på en måte som er åpen, ærlig og skåner miljøet – og ikke minst uten korrupsjon og uanstendige sosiale forhold, skriver Peer Chr. Anderssen, Direktør for risikostyring i Det Norske Veritas (DNV) og Mette Vågnes Eriksen, Leder for samfunnsansvarstjenester i Det Norske Veritas (DNV) www.ledernytt.no

Selv om det er slik at vi i stadig økende grad ser fremveksten av internasjonale spilleregler, er det ofte tilfelle at det som er godtatt i ett land ikke nødvendigvis er godtatt et annet sted. Hva som er ”rett og galt” og ”godt nok” er ikke alltid like tydelig, og det som var greit i går er ikke nødvendigvis like greit i morgen. Næringslivets samfunnsansvar handler om å agere forretningsmessig i forhold til forventninger, til risiko og muligheter.

Komplekse verdikjeder

Den økende bruken av globale og komplekse verdikjeder kan skape problemer for bedrifter, ikke bare med tanke på logistikk og kvalitet men også med tanke på miljø og sosiale forhold. Det er en vanskelig jungel å finne frem i uten å være kjentmann. Samtidig som produksjon i økende grad flyttes til lavkostland, ser vi at stadig flere mellomledd involveres i produksjonsprosessen. Resultatet kan fort bli at selskaper mister kontroll over sin egen verdikjede. Dette er ikke bare dyrt her og nå - det utgjør en stor omdømmerisiko.

Vi opplever alle dilemmaer. Og næringslivet må kontinuerlig være forberedt på å måtte bevise at de er bærekraftige i en sårbar verden. Vi har sett flere eksempler de siste årene på selskaper som opplever negativ medieomtale fordi det er oppdaget at deres leverandører, eller underleverandører, ikke oppfyller de krav til miljømessige og sosiale forhold som selskapet selv opererer etter. Det er særlig i land med sterk økonomisk vekst og brudd på både menneskerettigheter og ILO-konvensjoner at slike problemstillinger oppstår. Eksempler er manglende fokus på HMS, barnearbeid, forurensning og korrupsjon. Og det er en kjensgjerning at konsernsjefer og styreledere kommer i rampelyset når det smeller.

Konkurransefortrinn

Ulykker kan ramme hvem som helst når som helst. Selv ikke de aktører som er best på å håndtere risiko kan eliminere risiko. Konkurransefortrinnet tilfaller de bedriftene som skaper en kultur for å identifisere, vurdere og håndtere sitt risikobilde. Slik blir man enda bedre rustet til å se hva som skal til for å sikre økt verdiskaping, vekst og utvikling. En forutsetning for suksess er at bedriftene ser sitt risikobilde i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Med det mener vi – glem kortsiktige løsninger! Skap en ledelseskultur som evner å identifisere, måle og vurdere risiko. Tør å legge til rette for en bedriftskultur der hverdagslige dilemmaer diskuteres åpent!

TA RIKTIG MILJØ- OG SAMFUNNSRISIKO

  • Finn ut hvor du er eksponert.

  • Legg en plan for å kontrollere dine risikoer.

  • Definer noen minstekrav.

  • Plasser ansvar der det hører hjemme.

  • Bruk verktøy og følg opp jevnlig.

Ta riktig risiko

VI får ofte spørsmålet – hva kan selskaper gjøre for å beskytte seg selv? Svaret er kort og godt erkjenn målkonflikter – og ta riktig risiko.

Vår påstand er at fremtidens vinnere er de bedrifter og organisasjoner som er proaktive, kontinuerlig jobber med sitt risikobilde og bygger bedriftskulturer basert på verdier. Og som aktivt oppfordrer alle sine ansatte til åpent å diskutere sine dilemmaer og gjør noe konkret ut av miljø- og samfunnsrisiko før de blir tvunget til det.

Langsiktig investering i bærekraftige løsninger skaper trygghet, tillit og er grunnleggende for god og profitabel verdiskaping.

Skribenter:

Peer Chr. Anderssen, Direktør for risikostyring i Det Norske Veritas (DNV) med bred erfaring fra operasjonell risiko og sårbarhetsvurderinger innen miljø, sikkerhet, prosjekt, investeringer, informasjon, sporing og styring fra mange industrier over en årrekke.

Mette Vågnes Eriksen, Leder for samfunnsansvarstjenester i Det Norske Veritas(DNV) med bred erfaring innen miljø-, samfunns- og governance aspekter. Hun leder et globalt team med eksperter på leverandørstyring, ansvarlige investeringer og rapportering.

IEH og risikoanalyse

Initiativ for etisk handel (IEH) har utviklet risikoanalyseverktøyet RAID, som brukes for å avdekke risikoen for dårlige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Verktøyet er en av mange medlemsfordeler i IEH. IEH har også en samarbeidsavtale med SEDEX med et tilrettelagt tilbud for IEHs medlemmer. SEDEX er et internasjonalt onlinebasert system for deling av etiske og ansvarlige aspekter i leverandørkjeden.