Initiativ for etisk handel

Etisk handel og nye internasjonale retningslinjer

Hvilken innvirkning vil de nye internasjonale retningslinjene for samfunnsansvar ha på vår nåværende tilnærming til etisk handel?

Sammen med våre danske og britiske søsterorganisasjoner, DIEH og ETI, sto IEH nylig bak et seminar i København hvor mer enn 100 representanter fra næringsliv, frivillige organisasjoner, fagforeninger, akademia, offentlige institusjoner og flerpartsinitiativ fra flere europeiske land møttes for å diskutere de nye internasjonale og europeiske retningslinjer for samfunnsansvar og deres betydning for hvordan håndteringen av ansvarlige leverandørkjeder påvirker nåværende og framtidig tilnærming til etisk handel.

De nye retningslinjene

I sin nye strategi for samfunnsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR), slår EU-kommisjonen fast at samfunnsansvar er "... ansvar for virksomheters innvirkning på samfunnet ".

EUs rammeverk for CSR er bl.a. tuftet på FNs rammeverk for næringsliv og menneskeretter[1], bygget på de tre grunnpilarerene; statens plikt til å beskytte, virksomheters plikt til å respektere og et felles ansvar for å sikre at ofre for overgrep har tilgang til fungerende klagemekanismer.


- Bedrifter som handler globalt må ha systemer for hvordan de kan vite at det arbeidet de gjør minimerer risikoen for en negativ innvirkning i de land de opererer og kunne vise dette. I første omgang handler det om å identifisere risiko og deretter bestemme hvilke tiltak som må til for å oppnå forbedringer i leverandørkjeden, forklarte daglig leder i Dansk initiativ for etisk handel (DIEH), Hanne Gürtler.

Hun mente videre at det er viktig at vi erkjenner at ulike selskaper og sektorer har ulikt utgangspunkt og at det like mye som å ha etiske retningslinjer på plass, handler om å se på faktiske forhold. Noe som igjen understreker viktigheten av virksomhetenes respekt for grunnleggende menneskerettigheter uavhengig av det enkeltes lands vilje til å oppfylle nasjonale og internasjonale lover.

- Mye har handlet om opplæring og kapasitetsbygging i første ledd i leverandørkjeden. Samarbeidet mellom de europeiske flerpartsinitiativene har nå ført til at vi ser at det er et behov for å se lenger ned i verdikjeden. På den måten kan vi kartlegge de grunnleggende årsakene til brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter, sa Gürtler

Ethical Trading Initiative (ETI) i Storbritannia, Dansk Initiativ for etisk handel (DIEH) og Initiativ for etisk handel (IEH) ønsker nå å anvende de nye retningslinjene inn i praktiske verktøy og prosedyrer, inkludert veiledning på hvordan bedrifter bør identifisere risiko for og håndtere brudd på menneskerettigheter (kalt due dilligence).

- Da arbeidet med etisk handel og leverandørkjeder startet opp på slutten av 90-tallet var det et pionerarbeid med et sterkt fokus på arbeidstakerrettigheter. Dette vil fortsatt være en helt sentral del av arbeidet, samtidig som vi sammen med våre medlemmer må forholde oss til alle menneskerettighetene, slik dette er understreket i de nye, sa Peter McAllister, daglig leder i Ethical Trading Initiative (ETI)

Han understreket at flerpartsinitiativene nå må synliggjøre hvordan arbeidet harmoniserer med rammen av de nye globale retningslinjer.

- På den måten kan vi sikre reelle endringer i de ulike leverandørkjedene. Gode eksempler på ansvarlige verdikjeder gir oss mulighet til å styrke og utdype samarbeidet mellom ulike aktører, inkludert fagforeninger. Det gir mulighet til å bekjempe de underliggende årsakene til menneskerettighetsbrudd, sa McAllister.

Konsekvenser

Arbeidet med etisk handel er bygget opp rundt erkjennelsen av at den enkelte bedrift og virksomhet har et selvstendig ansvar for hvordan deres næringsvirksomhet påvirker grunnleggende rettigheter til alle involverte i verdikjeden.
Dermed er tilnærmingen til etisk handel allerede langt på vei i tråd med sentrale elementer i de nye internasjonale retningslinjene. Likevel er det fremdeles viktige konsekvenser av de nye retningslinjene som må tas opp til vurdering.

- Vi må knytte arbeidet på nasjonalt nivå til den internasjonale arenaen. Nasjonale arenaer spiller en viktig rolle når det gjelder å øke bevisstheten rundt etisk handel, mens god koordinering på det internasjonale planet gjør arbeidet mer effektivt for alle parter, sa daglig leder i Initiativ for etisk handel (IEH), Per. N. Bondevik.

DIEH, ETI og IEH var glade for at både FN og EU tydeliggjør viktigheten av å fokusere på selve forbedringsprosessen, og i mindre grad på bare etterlevelse av krav.

- Koordinert innsats gir økte muligheter til å takle de underliggende årsakene. Ved å kommunisere enda tydeligere hva medlemskap i et flerpartsinitiativ og et engasjement for etisk handel betyr har vi sammen mulighet til å skape endringer i praksis, framholdt Bondevik.

 Viktige spørsmål

- Vi vet at bedrifter trenger klare retningslinjer for hva som forventes av dem fremover. For hvordan skal de tolke og best mulig ta i bruk de nye retningslinjene? Som medlem i DIEH i Danmark, ETI i Storbritannia eller IEH i Norge får de hjelp til å tilrettelegge og koordinere et arbeid som ivaretar grunnleggende rettigheter og som er med på å gjøre en forskjell for de som lager varene våre, avsluttet Bondevik.


[1] UN guiding principles: http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples