Initiativ for etisk handel

Innkjøpspraksis forverrer arbeidsforholdene

Årsmøte til Initiativ for etisk handel (IEH) står for døren og årets fokus er forretningspraksis. IEH legger fram en ny undersøkelse om forretningspraksis sett fra leverandørenes synspunkt. I tillegg kåres årets etiske ildsjel 2012

 Nærmere 800 produsenter fra Kina, India og Vietnam har gitt tilbakemelding om at innkjøpspraksisen til norske og internasjonale selskaper underminerer arbeidstakerrettigheter, som de samme selskapene forventer og krever at produsentene overholder.

Problemet skyldes i all hovedsak; korte produksjonsfrister, stadige endringer på ordrene, aggressive prisforhandlinger og dårlig intern kommunikasjon hos virksomhetene som kjøper fra produsentene i sør. Denne innkjøpspraksisen fører derfor til:

  • Utstrakt bruk av overtid
  • Lave lønninger
  • Kompromisser knyttet til sikkerhet
  • Dårlige arbeidsforhold ved de fabrikkene eller farmene som produserer varene som norske forbrukere kjøper.

Bred sektor

Forholdene som fremkommer i undersøkelsen er tatt opp med Initiativ for etisk handel i perioden 2007-2011, både gjennom egne undersøkelser og opplæringsprogrammer. De nærmere 800 produsentene selger varer til både Europa, Nord-Amerika, Australia og Asia. De representerer en bred sektor knyttet til forbrukermarkedet; tekstil, sport, interiør, sko, landbruk og blomster.

-   Arbeidet med undersøkelsen om innkjøpspraksis er viktig, fordi gode intensjoner i dag hindres av mangel på kunnskap. Norske virksomheter er ikke godt nok kjent med hvilke konsekvenser eksempelvis korte ledetider og sene ordreendringer kan ha for overtidsbruk. Mer kunnskap, og bedre kommunikasjon både internt hos kunder og mellom kunder og leverandør er viktig for å bøte på dette, sier daglig leder i Initiativ for etisk handel (IEH), Per N. Bondevik.

Må reflektere etiske retningslinjer

-  Mange norske virksomheter har etiske retningslinjer for innkjøp og som de har kommunisert til leverandørene. Dette er både riktig og viktig. Men dersom egen innkjøpspraksis i realiteten motarbeider de kravene man selv stiller blir det hele lite meningsfullt. Erfaringer som enkelte aktører har, viser at forandringer i innkjøpspraksis i beste fall er vinn-vinn; som når bedre planlegging og kommunikasjon mellom kunde og leverandør fører til redusert overtid og mer effektiv ordresetting.  Uansett må forretningspraksisen også reflektere de etiske retningslinjene som ligger til grunn for arbeidet. Dette er utgangspunktet for den innkjøpsveilederen som vi legger frem snart, sier Bondevik

 En av de norske virksomhetene som har vært åpne om at de har hatt innkjøpsrutiner som kan ha påvirket arbeidsforholdene negativt hos deres kinesiske produsenter er turtøyprodusenten Stormberg. Daglig leder Steinar J. Olsen er klar på hvem som har ansvaret.

Selvopplevd

-  Undersøkelsen til IEH bekrefter det vi selv har opplevd. Vi så gjennom flere år at fabrikkene som leverte til oss hadde et altfor stort overtidsforbruk. I våre etiske retningslinjer ligger den en klar begrensning knyttet til hvor mye overtid fabrikkarbeiderne kan jobbe. Likevel så vi gang på gang at det var for stort forbruk av overtid. Hvorfor fulgte ikke fabrikkeierne de overtidsbegrensninger vi var blitt enig om? Fabrikkeierne hadde tross alt forpliktet seg til å respektere Stormbergs etiske retningslinjer.

Selvforskyldt

I den kinesiske tekstilindustrien er det kultur for overtidsarbeid. Men når Stormberg lette etter konkrete årsaker til det høye overtidsforbruket på sine fabrikker kom de frem til overtidsforbruket i stor grad var deres egen skyld.   

- Årsakene var at vi plasserte en rekke ordre med for kort leveringsfrist, for mange ordre som skulle leveres fra Kina samme måned og vi foretok for ofte endringer i design og detaljer like før produksjon skulle starte. Alt dette førte til det ble dårlig flyt i produksjonen, og dermed mer behov for overtid, fortsetter Steinar Olsen.

Da faktum ble avdekket endret Stormberg minimums leveringstid, først fra tre til fire måneder, og i fjor økte de den ytterligere til seks måneder. Leveringsdatoene er spredt utover året, slik at ikke alle skidressene nødvendigvis må leveres Norge i oktober måned hvert år.

-  Vi gjør nå også sjelden endringer i design kort tid før produksjon skal starte og har i tillegg styrket designteamet vårt slik at designerne har kapasitet til å utvikle kolleksjonene på et tidlig nok tidspunkt. Alt dette reduserer behovet for overtid på den enkelte fabrikk fordi fabrikkene kan produsere ordre også når de normalt har ledig kapasitet på fabrikkene.

Mangel på arbeidskraft

En generell utfordring i Kina knyttet til tekstilindustrien har vært mangel på arbeidskraft. Stadig flere har valgt å bytte til andre bransjer hvor både lønns- og arbeidsforholdene har vært bedre.

- Fra vår side har det derfor vært viktig å bidra til at spesielt våre fabrikker oppleves som attraktive, både i form av arbeidsforhold og lønnsbetingelser. I 2011 hadde arbeiderne på fabrikkene Stormberg samarbeider med en generell lønnsvekst på 23,8 prosent. Lønnsnivået på fabrikkene som leverer til oss ligger generelt på 128,7 prosent over de myndighetsfastsatte minstelønnsnivåene.

God effekt

Alle tiltakene Stormberg i sum har gjennomført har hatt god effekt og ført til generelt større leveringspresisjon.

- Dette tror vi vil bli ytterligere forsterket når vi i disse dager går til ansettelse av en kinesisk ekspert, og med bosted i Kina, og som skal følge opp Stormbergs leverandører ytterligere, både med hensyn til produksjonsforhold og lønns- og arbeidsvilkår, avslutter Steinar Olsen.

Presentasjon:

Presentasjon av IEH undersøkelse om forretningspraksis presenteres av Gunelie Winum fra IEH i debatt med Professor Doug Miller fra University of Northumbria. I debatten vil også en rekke av IEHs medlemsbedrifter delta.

  • Doug Miller har, som professor ved University of Northumbria og med tilknytning til London Fashion Insititute, undersøkt hvordan kjente motemerker på Oxford Street kan bidra til å undergrave etiske krav de selv stiller. Miller har tidligere jobbet i Tekstilarbeider internasjonalen og deltatt i arbeidet til Ethical Trading Initiative (ETI)
  • Gunelie Winum, prosjekttleder, internasjonale aktiviteter i Initiativ for etisk handel (IEH). Ansatt siden 2002 og initiert og ansvarlig for både undersøkelsen og flere forbedrings- og opplæringsprosjekter i Asia i regi av IEH.