Initiativ for etisk handel

IEH på lobbytur til Brussel

IEH var en av initiativtaker til opprettelsen av EWG. I mai drar gruppen til Brussel for å lobbe for etisk handel i offentlig innkjøp. - Ikke særlig sexy kanskje, men uhyre viktig, sier Magne Paulsrud, seniorrådgiver i IEH.

Må vise at det går an

European Working Group on Ethical Public Procurement (EWG) er et uformelt nettverk av organisasjoner, myndighetsrepresentanter og innkjøpere fra fem land. Gruppen har det til felles at den ønsker større fokus og vekt på etisk handel i offentlige anskaffelser. For å få til det er EU viktig.

EU’s innkjøpsdirektiver er under revisjon og under høringene har en rekke aktører fra hele Europa sendt sine innspill til Brussel. EWG er intet unntak. Det som imidlertid skiller EWG fra andre er fokuset på etisk handel. Gruppen vektlegger følgende:

  • Offentlig sektor må stille etiske krav i risikoanskaffelser. Kravene skal ikke bare omfattes av ILO’s åtte kjernekonvensjoner. Krav knyttet til arbeidstid, lønn, HMS, ansettelsesforhold og lovfestede sosiale ordninger er like viktig.
  • Egenerklæring i oppfølgingen er greit, men ikke tilstrekkelig. Flere av deltakerne i EWG har utviklet egenrapporteringsskjema som brukes i oppfølgingen av leverandører.
  • Etiske krav som kontraktsvilkår er ikke nok. For å komme videre, og for å sikre rettferdig konkurranse, må det utvikles kvalifikasjonskrav. Helse Sør-Øst tester ut et slikt krav.

Nylig sendte EWG forslag til endringer i innkjøpsdirektivene og 15. mai møter gruppen Marc Taraballa. Tarabella er saksordfører for IMCO-komiteen (Internal Market and Consumer Protection) i EU Parlamentet. IMCO har en sentral rolle i revideringen av innkjøpsdirektivene. Det er derfor viktig å få frem både argumenter og eksempler.

- Det er flere argumenter for å innta etisk handel i offentlig innkjøp, men et sentral og svært viktig argument, er at krav knyttet til etisk handel bidrar til en sunnere og mer rettferdig konkurranse, sier Magne Paulsrud, seniorrådgiver i IEH.

- Hvor ofte leser vi ikke om leverandører som definitivt ikke burde vunnet offentlig kontrakter. Når useriøse aktører vinner i konkurransen, er det ødeleggende for det grunnleggende prinsippet om ikke-diskriminering. Akkurat dette er viktig å understreke når vi møter byråkrater og saksordfører i Brussel om kort tid. Det må ikke være konkurransefortrinn å unndra seg lover og regler knyttet til arbeidstakerrettigheter og miljø.

Norge i førersetet

Selv om de færreste offentlige oppdragsgivere i Norge stiller etiske krav, er det en svært positiv utvikling.

- Noen svært få aktører i Norge har kommet langt, og lenger enn de fleste, sier Magne Paulsrud, som er villig til å påta seg mye av skylden for det.

IEH’s pådriverrolle har vært avgjørende, men uten virksomheter som er villige til å ta i bruk de verktøyene vi utvikler, hadde lite og ingenting skjedd, fortsetter han.

- Jeg vil spesielt trekke frem Helse Sør-Øst, og etter hvert også de andre helseforetakene. Helse Sør-Øst er landets viktigste og fremste foregangsaktører, ikke bare i Norge, men i Europa. Tarabella skal få høre og se at det går an å stille slike krav til leverandører uten at det begrenser konkurransen, og like viktig, at det er mulig å følge opp leverandørene på en skikkelig måte, avslutter Paulsrud, som gleder seg til å møte beslutningstakere i maktens sentrum.